ទឹកធ្លាក់តាតៃ


ទឹកធ្លាក់តាតៃ កោះ កុង

មានទេសភាពល្អគួចង់គយគន់

សូមអញ្ជើញមកកំសាន្ត អរគុណ