ក្រុមហ៊ុន​ .ភី .អិល .អិម នាំចេញ នាំចូល ​

ក្រុមហ៊ុន​ .ភី .អិល .អិម នាំចេញ នាំចូល 

​ P.L.M Import Export Company

-មានរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់
​​​  +(កោះកុង -  ភ្នំពេញ)  (ភ្នំពេញ  - កោះកុង)                 400$
  +(កោះកុង -  ខេត្តព្រះសីហនុ) (
ខេត្តព្រះសីហនុ -កោះកុង) 450$
  +(
ខេត្តព្រះសីហនុ-ភ្នំពេញ)                                               300$
  +(កោះកុង - ​ ខេត្តកំពត)  (ខេត្តកំពត  - កោះកុង)           400$ -មានទទួលរត់ការនាំទំនិញចូលនិងនាំចេញ
-មានលក់ស៊ីម៉ង់តិ៍
-មានលក់ឥដ្ឋ  1ដុំ​​ 260រៀល
-មានលក់ថ្ម    1ម៉ែត្រគីប  111520រៀល
-មានលក់ខ្សាច់
1ម៉ែត្រគីប​  33000រៀល
 
សេវាកម្មទាំងអស់មានតំលៃល្អគួរជាទីពេញចិត្ត

សូមទំនាក់ទំនង


T
EL; 011  931  331
        011  666  631
       ​ 097  703  5555
        097  925  7555