ទំព៍រសប្បុរសធ៍ម

 

នេះជាទឹកចិត្តរបស់លោកអធិការស្រុកគីរីសាគរបានខំចេញសាហុយនិងដឹកមកដល់
មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង។ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ
និងជំនួយសប្បុរសជនមួយចំនួន