តំលៃលក់សំភារៈសំណង់ប្រចាំថ្ងៃ

មានលក់ដែកកងកាច់ស្រាប់តំលៃគិតតាមខ្នាតនិងទំហំ
អាចបញ្ជាទិញបានតាមតំរូវការ។លោកអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះ
ឬម្ចាស់ម៉ៅការសាងសង់កាត់បន្ថយចំណាយបានច្រើន
ទាំងពេលវេលាទាំងកំលាំងពលកម្ម។

1KG=$ 0.8